Цөлжилттэй тэмцэх Дэлхийн өдөр тохиож байна

Дэлхийн эх газрын 40 гаруй хувь нь доройтолд өртсөн судалгааг НҮБ-аас гаргаж Цөлжилт нь зөвхөн нэг улс орны асуудал биш гэдгийг анхааруулж Улс орнууд цөлжилттэй тэмцэх, түүний эрчийг сааруулах зорилгоор 1994 онд “Ган цөлжилтөд ноцтой нэрвэгдэж буй орнууд цөлжилттэй тэмцэх тухай” НҮБ-ын конвенцыг баталсан бөгөөд өнөөдрийг хүртэл 195 улс орон нэгдсэнээс Манай улс 1996 онд цөлжилттэй тэмцэх конвенцыг соёрхон баталж эхний 50 улсын нэг болсон байдаг.